Generalni konzulat Republike Slovenije Cleveland /Novice /
03.03.2014  

Volitve poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament

Volitve poslancev iz RS v Evropski parlament

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je 12. februarja 2014 izdal Odlok o razpisu volitev poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament. Odlok je objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije št. 12/14 z dne 14.2.2014.

Volitve poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament bodo potekale v nedeljo 25. maja 2014. Za dan razpisa volitev, s katerim začno teči roki za volilna opravila, se šteje ponedeljek 24.2.2014.

Volitve poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament v ZDA bodo potekale na Veleposlaništvu Republike Slovenije v Washingtonu D.C. in Generalnem konzulatu Republike Slovenije v Clevelandu. Volišče na Veleposlaništvu Republike Slovenije v Washingtonu, na naslovu 2410 California Street, NW, Washington, DC 20008, bo na dan volitev odprto med 9.00 in 17.00 uro po lokalnem času.

Razgrnitev volilnih imenikov:
Vsak volivec ima pravico pregledati vpise v volilnem imeniku in opozoriti na napake ali pomanjkljivosti kot so npr. pravilnost vpisa naslova in osebnega imena volivca*. Vse spremembe osebnih imen, ki so posledica spremembe matičnih dejstev (sklenitev ZZ, razveza, priznanje očetovstva…) je mogoče odpraviti le s posredovanjem tujega izpiska iz matične knjige.

* V kolikor nameravate glasovati na Generalnem konzulatu Republike Slovenije v Clevelandu, lahko od ponedeljka do petka, med 9:30 in 12:00 uro, po 10. marcu in do vključno 9. maja 2014 , pokličete na telefonsko številko 216 589 9220 – in preverite ali ste vpisani v volilni imenik ter ali so vaši podatki pravilni.

 

Glasovanje iz tujine

1. Glasovanje izseljencev (volivci s stalnim prebivališčem v tujini):

Izseljenci (slovenski državljani s stalnim prebivališčem v tujini) bodo na naslove stalnega prebivališča prejeli obvestilo o razpisu volitev in možnih načinih uresničevanja volilne pravice. Skupaj z obvestilom bodo prejeli tudi volilni material, ki bo vseboval uradno prazno glasovnico in volilno karto.

Izseljenci lahko uresničujejo volilno pravico:

a) na diplomatsko konzularnem predstavništvu RS v državi, kjer so vpisani v posebni volilni imenik, ali

b) po pošti (vsi volivci s stalnim prebivališčem v tujini bodo na svoj naslov prejeli volilno karto in glasovnico po uradni dolžnosti), ali

c) v Republiki Sloveniji (če se v času volitev nahajajo v Sloveniji). V RS bodo odprta posebna volišča (OMNIA) namenjena izseljencem. Tisti izseljenci, ki želijo glasovati na volišču OMNIA, morajo svojo namero sporočijo okrajni volilni komisiji do 21.5.2014.

 

2. Glasovanje zdomcev (volivci, ki so začasno v tujini oziroma volivci, ki imajo stalno prebivališče prijavljeno v Republiki Sloveniji, in so torej vpisani v splošni volilni imenik za območje volišča na območju Slovenije, ter so na dan glasovanja začasno v tujini):

Zdomci (slovenski državljani, ki so začasno v tujini) lahko uresničujejo volilno pravico iz tujine:

a) osebno na enem izmed diplomatsko konzularnih predstavništev RS z odprtim voliščem,

b) po pošti.

Zdomci, ki želijo voliti na diplomatsko konzularnem predstavništvu ali po pošti morajo svojo namero pravočasno sporočiti Državni volilni komisiji. Na spletni strani Državne volilne komisije so že objavljeni obrazci za državljane RS, ki so začasno v tujini (zdomci) in bi želeli glasovati na DKP z odprtim voliščem ali po pošti iz tujine.

Zainteresirani volivci lahko do 30 dni pred izvedbo volitev (to je do vključno 24.4.2014), izpolnjen obrazec posredujejo Državni volilni komisiji na naslov: Slovenska 54, SI 1000 Ljubljana, po faksu na številko 00386 1 4331 269 ali elektronski naslov gp.dvk(at)dvk-rs.si. Obrazci so na voljo na povezavi: http://www.dvk-rs.si/index.php/si/obrazci-za-volivce

Rok za oddajo obvestila (sporočila) je prekluziven in velja rok prispetja. Prepozno prejeto obvestilo se zavrže kot prepozno vloženo!

Zahtevki za glasovanje in dodatne informacije o volitvah so dostopne na spletni strani Državne volilne komisije www.dvk.gov.si

 


Podpore kandidatom za poslance in poslanke v Evropski parlament

Z dnevom začetka izvajanja volilnih opravil, to je s 24. 2. 2014, lahko volivci oddajo podporo kandidatom za poslance v Evropski parlament. Podpore se bodo zbirale do 25. 4. 2014. V Uradnem listu RS št. 13/2014 z dne 17.2.2014 je bilo objavljeno Navodilo o obrazcih za dajanje podpore v postopku kandidiranja na volitvah poslancev in poslank iz Republike Slovenije v Evropski parlament, skupaj z obrazci podpore, ki so objavljeni tudi na spletnih straneh Državne volilne komisije - http://www.dvk-rs.si/index.php/si/strani/kandidiranje-ep-2014

Poslanci iz Republike Slovenije v Evropski parlament se volijo po proporcionalnem volilnem sistemu z možnostjo preferenčnega glasu, območje Republike Slovenije pa je ena volilna enota.

Kandidate za poslance lahko predlagajo politične stranke in volivci, na listi pa je lahko največ toliko kandidatov, kolikor poslancev se voli iz Republike Slovenije – torej osem. Kandidature je potrebno vložiti pri Državni volilni komisiji najkasneje trideseti dan pred dnevom glasovanja, to je 25. 4. 2014 do 24.00 ure. Državna volilna komisija, bo obvestila pristojne organe drugih držav o kandidaturah njihovih državljanov, ki kandidirajo na volitvah v Evropski parlament v Republiki Sloveniji.

Podporo kandidatom za poslance lahko dajo vsi državljani Republike Slovenije ter državljani drugih držav članic Evropske unije, ki so vpisani v evidenco volilne pravice za volitve v Evropski parlament. Skladno s 17. členom ZVPEP lahko vsak poslanec in vsak volivec da podporo samo eni listi kandidatov. Volivec izpolni prvi del obrazca, drugi del obrazca izpolni uradna oseba organa, ki vodi evidenco volilne pravice. Uradna oseba vpiše datum podpore ter za besedilom »vpisan v seznam izdanih obrazcev pod zaporedno številko« vpiše kratico RE (računalniška evidenca), s čimer potrjuje, da je oddana podpora volivca evidentirana v računalniško vodenem registru stalnega prebivalstva, evidenci volilne pravice, v kateri se vodijo tudi oddane podpore volivcev. Uradna oseba obrazec podpore potrdi z lastnoročnim podpisom in žigom.

 

Volivci s stalnim ali začasnim bivališčem v tujini

Podporo kandidatu lahko dajo tudi volivci, ki se med potekom roka za zbiranje podpor stalno ali začasno nahajajo v tujini, če svojo podporo izrazijo tako, da njihov podpis na obrazcu potrdi uradna oseba diplomatsko-konzularnega predstavništva Republike Slovenije v tujini. Obrazci so dostopni na spletni strani Državne volilne komisije - http://www.dvk-rs.si/index.php/si/ .

Volivec izpolni prvi del obrazca in se lastnoročno podpiše pred uradno osebo diplomatsko-konzularnega predstavništva Republike Slovenije.


Uradna oseba preveri volivčevo identiteto na podlagi vpogleda v osebni dokument in podpis potrdi z lastnoročnim podpisom in žigom diplomatsko-konzularnega predstavništva Republike Slovenije, na levi strani obrazca (vzporedno s podpisom volivca), v prvem delu obrazca oziroma z lastnoročnim podpisom, če identiteto potrdi oseba, ki jo za potrjevanje identitet določi ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve.

Volivec tako izpolnjen obrazec podpore pošlje kandidatu ali njegovemu predstavniku, ki poskrbi, da se podana podpora pošlje pristojnemu organu za vodenje evidence volilne pravice, zaradi vpisa podpore v računalniško evidenco.

V kolikor želite obrazec podpore potrditi na Veleposlaništvu RS v Washingtonu, prosimo, da predhodno pokličete na tel. št. 216 589 9220 za določitev termina.